Elektrik Piyasaları

Elektrik Piyasaları

03 Haziran 2018

Elektrik Piyasaları İşletim Faaliyetlerini Kim Yürütüyor?

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 11 inci maddesi, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerine binaen, 18 Mart 2015 tarihinde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından özel hukuk tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuş, akabinde 20 Ağustos 2015 tarihli ve 5741-2 sayılı EPDK Kurul Kararıyla Piyasa İşletim Lisansı'nı alarak elektrik sektöründe önceden TEİAŞ-Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi tarafından yürütülen piyasa işletim faaliyetlerini 1 Eylül 2015 tarihi itibarıyla devralmıştır.

(Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) hakkında detaylı bilgi için buraya gidin...)

EPİAŞ, piyasa işletim faaliyeti kapsamında Borsa İstanbul Anonim Şirketi ile TEİAŞ tarafından işletilen piyasalar dışındaki organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemleri gerçekleştirmektedir.

Elektrik Piyasası Kanunu
hükümlerince, kuruluş ve tescile ilişkin hükümler hariç olmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde özel hukuk hükümlerine tâbi bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Şirkete Kanun tarafından verilen hak ve yükümlülükler; Piyasanın gelişimi doğrultusunda görev alanına giren organize toptan elektrik piyasalarında yeni piyasalar kurulmasına yönelik çalışmaları yapmak ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunmak, Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; görev alanına giren organize toptan elektrik piyasalarının işletilmesi amacıyla oluşturulan veya ileride oluşturulabilecek uluslararası elektrik piyasalarına taraf olarak katılmak, bu amaçla kurulan uluslararası elektrik piyasası işletmecisi kuruluşlara ortak veya üye olmak ve Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde piyasa işletim tarifelerini belirleyerek Kurum’a sunmaktır.

EPİAŞ'ın Elektrik Piyasaları ile ilgili Yürüttüğü Faaliyetler Nelerdir?

İlgili mevzuat hükümleri ise, Kanun’un EPİAŞ’a getirdiği hak ve yükümlülükleri detaylandırmış ve düzenlemiştir. Buna göre; Piyasa İşletmecisi olan EPİAŞ, gün öncesi ve gün içi piyasalarının işletmekte, piyasaların işletimine ilişkin hususlarda uygulamaya yönelik kararların alınması, piyasa işlemlerinde çıkabilecek itirazların incelenerek sonuçlandırılması, piyasa katılımcıları tarafından sunulan teklifler doğrultusunda oluşan alış ve satış miktarları ile piyasa fiyatlarını ilan etmekte, organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin olarak ticaret sonuçları, ödeme bilgileri, teminat bilgileri ve ilgili diğer verileri ilgili piyasa katılımcısına bildirmekte, görev alanına giren organize toptan elektrik piyasalarına, TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ve dengesizlik hesaplamalarına ilişkin mali uzlaştırma işlemlerini gerçekleştirmekte, tahakkuk ettirilecek alacak ve borç miktarlarını hesaplamakta ve ilgili alacak-borç bildirimlerini hazırlamakta, kayıt ve serbest tüketici işlemlerini gerçekleştirmekte ve veri yayımlama faaliyetleri kapsamında fiyat oluşumu ve gerçekleşen işlemlere ilişkin istatistikleri taraflar arasında ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yayımlanması görevlerini yürütmektedir.

Ayrıca organize toptan elektrik piyasalarının etkin gelişimini destekleyecek çözümlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunulması, söz konusu piyasalarda ticarete konu olacak yeni ürün geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin usul ve esasların hazırlanması, piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasalarının kurulmasına yönelik olarak çalışmaların yapılması, faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini ve değişiklik önerilerini takip ederek görüş bildirilmesi, ilgili mevzuatın, organize toptan elektrik piyasalarının etkin işleyişinin sağlanması çerçevesinde izlenmesi ve gerekli önerilerin geliştirilmesi, yönetilen sistemlerin erişilebilirliğinin, sürekliliğinin, işler halde tutulmasının ve yedeklemesinin sağlanması, değişen gereksinimleri karşılayacak bilgi teknolojileri sistemlerinin edinilmesi ve gerekli geliştirmelerinin yapılması, bilgi sistemleri ve veri güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla güvenlik denetim ve testlerinin uygulanması hak ve yükümlülüklerine sahiptir.

Paylaş :

Yorum

Diğer Yazılar

Öne Çıkan Başlıklar